Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

                                                                                                                                 Tải file tại đây