Thông báo mời họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016

Nguồn tin: vinhlongfood