Tài liệu "Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018"

https://drive.google.com/drive/folders/12wuAVs__0CJJAfwdqKsDf19fYETKklMe?usp=sharing


                                                                          Xem tại đây ....


Nguồn tin: VLF